KMŠ Uherský Ostroh

Bytí naplňovat radostí ze života

Projekty

 

Pro knížku do knihovny IMG_6132 IMG_5779

Ve spolupráci s místní knihovnou realizujeme od školního roku 2011-2012 vzdělávací a zážitkový program s názvem „Pro knížku do knihovny“.

Formy spolupráce: Jedenkrát v  měsíci navštíví skupina dětí z mateřské školy knihovnu. Je pro ně připravena beseda a knihy na vybrané téma. Na závěr si děti vyberou a půjčí do mateřské školy knihy, kterým se budou dále věnovat v rámci výuky.

Cílem projektu je vést děti k vnímání knižní kultury, učit je komunikaci, samostatnosti, zodpovědnosti za věci svěřené aj.

 

 

Naši kamarádi v Domovince IMG_5870 IMG_7030

Tolik potřebný mezigenerační dialog a solidarita v dnešní době nás přivedla na tento projekt. Již samotná strategie obou objektů – dům pro seniory a mateřská škola – vybízí sblížit seniory s předškolními dětmi.

Cíl projektu: Vzájemné obohacení dvou generací – dětství a stáří. Děti, jimž často schází vlastní babička či dědeček, se seznámí se stářím a jeho přednostmi i starostmi, naučí se ohleduplnosti a slušnosti vůči starší generaci. Seniorům zase společné programy pomáhají vymanit se ze sociální izolace a načerpat energii a nové zážitky při těch nejmenších. Kontakt mezi prarodiči a vnoučaty je jedním z nejpřirozenějších svazků ve společnosti.

Formy spolupráce:

-        návštěvy seniorů v naší MŠ (divadélka, slavnosti)

-        návštěvy dětí v Domovince ( Mikuláš, Fašank, Vánoční a Velikonoční koledování, tance country, svátek matek, společné pečení na Vánoce, společné kreslení pro radost s rozhovory a vzpomínkami na jejich dětství, oslavy narozenin obyvatel Domovinky v duchu naší nové koncepce).

 

 

Pohádkové čtení s prarodiči IMG_8545 IMG_8486

Tento projekt navazuje na projekt Pro knížku do knihovny a částečně i projekt Naši kamarádi v Domovince.

Formy spolupráce:

Prarodiče (pokud mohou – i rodiče) přicházejí za dětmi dopoledne.Ve třídě, kde mají svého vnoučka, vnučku, čtou dětem pohádky. Pohádkovou knihu si mohou přinést svoji, příp. si ji v MŠ vypůjčí.

Cíl projektu: Vzájemné obohacování při společných činnostech v MŠ, zapojení se do dění školky, vytváření užších vztahů nejenom se svým vnukem-vnučkou, ale i ostatními dětmi. Návrat ke klasickému čtení pohádek, který v některých rodinách postupně mizí, přesto je nenahraditelný.

Kontakt mezi rodiči, prarodiči a vnoučaty je jedním z nejpřirozenějších svazků ve společnosti.

 

Společná odpoledne           IMG_5780 IMG_5815

Cíl projektu: seznámit veřejnost s novou koncepcí Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta, se kterou se naše MŠ pracuje.

Formy spolupráce:

společná setkání

dětí a prarodičů – Odpoledne s prarodiči,

dětí a maminek – Odpoledne s maminkou (svátek matek),

dětí a tatínků – Odpoledne s tatínkem (svátek otců).

Prostřednictvím příběhů, společným hraním, tvořením, písní a tancem umožňujeme prožít společné, nezapomenutelné chvíle s těmi nejbližšími.

 

Těšíme se do školy

 Předškolní děti ze všech tříd pravidelně odpočívají po obědě na karimatkách ve třídě Sluníček, pak pod dohledem pí učitelek individ. příprava na školu /zaměřeno na jedn.výchovně-vzdělávací oblasti, ..  výlety, exkurze. 

Více o projektu:

 Tento projekt spočívá v tom, že se snažíme hravou formou co nejlépe děti připravit na vstup do základní školy. Všechny předškolní děti se po obědě sejdou ve třídě Sluníček pouze na půlhodinový odpočinek na karimatkách, kdy je dětem předčítána vybraná pohádka a následuje pak společný rozbor příběhu. Od druhé poloviny školního roku je tato chvilka obohacena o vlastní vyprávěním pohádek dětmi, kdy se zaměřujeme na mluvený projev a souvislost příběhu. Poté nastává hodinový blog práce s dětmi, kdy se během celého týdne zaměřujeme v těchto blocích postupně na všechny potřebné oblasti, jako například grafomotoriku, předmatematické představy (využíváme i nový alternativní směr – metodu Hejného), logopedické chvilky, smyslové vnímání, jemnou a hrubou motoriku, jazykovou gramotnost apod. V těchto blocích se děti rozvíjí nejen za pomocí pohybu a her, ale převážně si osvojují několika minutovou práci u stolečku, kdy se zaměřujeme na správný úchop, soustředění se na práci a schopnost pracovat jednotlivě i ve skupině tak, jako tomu již je ve třídě na základní škole. Díky tomuto projektu úzce spolupracujeme se základní školou, například chodíme na exkurze přímo do hodin, přes letní období nám škola umožňuje i navštěvovat jejich tělocvičnu či k nám chodí předčítat děti ze třetích tříd v rámci projektu Kamarádi s knížkou. S tímto projektem jsme více než spokojení, jelikož díky našim heterogenním třídám nejsou předškolní děti ochuzeni o kontakt s mladšími vrstevníky a může být s nimi pracováno nejen při ranních činnostech, ale i individuálně po obědě v době vyhrazené přímo pro ně.

 

Rodiče tvoří zahradu dětem

 Doplnění zahrady dřevěnými prvky ( plotky, záhonky, výsadba dřevin, místa k objevování, obdivování,.....)

 

 

Kamarádi s knihou

Naštěstí ani v dnešním světě plném elektroniky knihy neztrácí svou osobitost a aby tomu tak bylo i nadále, je třeba vytvářet pozitivní vztah ke knihám již u dětí v mateřské škole. Proto vedle projektu Pro knížku do knihovny startuje naše mateřská škola ve spolupráci s místní základní školou (pedag.pracovnicí ZŠ Mgr. Ludmilou Kašpárkovou) ještě projekt „Kamarádi s knihou“.  V rámci projektu navštěvují každé pondělí naši školku 6 dětí ze 4.třídy ZŠ spolu s nezbytnou knihou, ze které nám v jednotlivých třídách budou číst. Jak už napovídá samotný název projektu – nejen že za námi přijdou naši školáčtí kamarádi s knihou a předvedou nám, jak samostatně zvládají četbu literatury, která je zajímá, ale také to, že i my můžeme být dobrými kamarády s knihou, která umí potěšit, povzbudit, poradit i rozesmát. Tento projekt realizujeme druhým rokem  od dubna - června.

 

 

Cvičíme rádi -  RELAX 21, Pastelka, tělocvična ZŠ

 

Cvičíme  ve školce, doma, na zahradě. První pololetí jezdíme plavat do Aquaparku v Uh.Hradišti (nejstarší děti), bruslíme na ZS. Pod odborným vedením děti cvičí na trampolínách- fitness Relax21 a DD Pastelka.

Vstříc nám vychází v oblasti sportu taktéž vedení ZŠ, kdy můžeme s nejstaršími dětmi navštěvovat tělocvičnu ZŠ (květen-červen).